Charytatywny koncert chóru „Resonans con tutti” dla Stowarzyszenia Samopomocy Osób Niepełnosprawnych „Zabrzanka”

W najbliższy czwartek, 22 grudnia, w Kawiarni Artystycznej przy Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbędzie się świąteczny koncert charytatywny chóru „Resonans con tutti”. Koncert połączony będzie ze zbiórką środków dla stowarzyszenia „Zabrzanka”.

Fot. Facebook/ Zabrzański Chór Młodzieżowy "Resonans con tutti" im. N.G. Kroczka
Zabrzański Chór Młodzieżowy Resonans con tutti

Czwartkowy koncert rozpocznie się o godzinie 19. Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” im. N. G. Kroczka zaprezentuje tego wieczoru repertuar, na który złożą się między innymi kolędy i piosenki świąteczne. Co istotne, podczas koncertu zbierane będą środki dla Stowarzyszenia Samopomocy Osób Niepełnosprawnych „Zabrzanka”. Dodajmy, że Kawiarnia Artystyczna przeznaczy cały dochód z tego dnia na rzecz stowarzyszenia.

Sto­wa­rzy­sze­nie „Za­brzan­ka” powstało z ini­cja­ty­wy osób nie­peł­no­spraw­nych, którzy od 2009 roku działali pod szyldem Grupy Sa­mo­po­mo­co­wej. – Początkowo dzia­ła­li­śmy jako grupa wsparcia i wza­jem­nej pomocy. Pomoc w naszym przy­pad­ku przyj­mu­je formę do­star­cza­nia po­ży­tecz­nych in­for­ma­cji z własnych do­świad­czeń zwią­za­nych z danym pro­ble­mem, słu­cha­niu i ak­cep­ta­cji do­świad­czeń innych, zro­zu­mie­nia i na­wią­za­nia kon­tak­tów spo­łecz­nych z osobami o po­dob­nych do­świad­cze­niach – wyjaśniają członkowie stowarzyszenia.

Połączył nas wspólny problem – nie­peł­no­spraw­ność i chęć radzenia sobie z nim. Kon­cen­tro­wa­li­śmy nasze dzia­ła­nia na in­te­gra­cji osób pełno i nie­peł­no­spraw­nych poprzez wspólne aktywne spę­dza­nie czasu wolnego. W marcu 2014 roku po­wo­ła­li­śmy do życia sto­wa­rzy­sze­nie, którego sta­tu­to­wym celem jest ini­cjo­wa­nie, wspie­ra­nie i pomoc w różnego rodzaju przed­się­wzię­ciach edu­ka­cyj­nych, kul­tu­ral­nych, spor­to­wych, in­te­gra­cyj­nych osób nie­peł­no­spraw­nych. W listopadzie 2016 jako stowarzyszenie otrzymaliśmy Statut Organizacji Pożytku Publicznego, aby jeszcze intensywniej działać na rzecz i wspierać potrzeby osób niepełnosprawnych – podkreślają w „Zabrzance”.

Wigilia dla samotnych

Może Cię zainteresować:

Metropolitalna Wigilia dla Samotnych odbędzie się znów w formie stacjonarnej. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym spodziewanych jest kilka tysięcy osób

Autor: Redakcja

21/12/2022

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

Może Cię zainteresować:

Wielka Gala Opery i Operetki, czyli noworoczny koncert w Domu Muzyki i Tańca. Rozpoczęła się sprzedaż biletów

Autor: Magda Sincewicz

07/12/2022