W Domu Muzyki i Tańca odbył się charytatywny koncert chóru „Resonans con tutti” dla stowarzyszenia „Zabrzanka”

W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, przy Kawiarni Artystycznej, odbył się świąteczny koncert charytatywny chóru Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” im. N. G. Kroczka. Koncert połączony był ze zbiórką środków dla stowarzyszenia „Zabrzanka”.

Fot. Paweł Janicki/ UM Zabrze
„Resonans con tutti” koncert w DMiT

W holu DMiT wyjątkowy koncert dał przed świętami Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” im. N. G. Kroczka. Na repertuar złożyły się kolędy i piosenki świąteczne. Chór zaśpiewał między innymi ośmiogłosowy utwór „Lay a Garland” Roberta Lucasa Pearsalla, który wykonuje stosunkowo rzadko. – Cudowna muzyka, piękne wykonanie, niezwykła uczta duchowa, zatrzymanie w przedświątecznych przygotowaniach, ale co najważniejsze, było to spotkanie niezwykłych ludzi o wielkich sercach – podsumowano w Stowarzyszeniu Samopomocy Osób Niepełnosprawnych „Zabrzanka”.

Właśnie dla stowarzyszenia „Zabrzanka” zbierane były środki podczas koncertu. Także Kawiarnia Artystyczna zapowiedziała, że przeznaczy cały dochód z tego dnia na rzecz stowarzyszenia.

Przypomnieć warto, że sto­wa­rzy­sze­nie „Za­brzan­ka” powstało z ini­cja­ty­wy osób nie­peł­no­spraw­nych, którzy od 2009 roku działali pod szyldem Grupy Sa­mo­po­mo­co­wej. – Początkowo dzia­ła­li­śmy jako grupa wsparcia i wza­jem­nej pomocy. Pomoc w naszym przy­pad­ku przyj­mu­je formę do­star­cza­nia po­ży­tecz­nych in­for­ma­cji z własnych do­świad­czeń zwią­za­nych z danym pro­ble­mem, słu­cha­niu i ak­cep­ta­cji do­świad­czeń innych, zro­zu­mie­nia i na­wią­za­nia kon­tak­tów spo­łecz­nych z osobami o po­dob­nych do­świad­cze­niach – tłumaczą w stowarzyszeniu.

Fot. Paweł Janicki/ UM Zabrze