Przedszkola od jutra zamknięte, ale nie dla wszystkich dzieci

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. w woj. śląskim, podobnie jak w całym kraju, w blisko 1600 przedszkolach...
Kindergarten 2204239 1280 e1616955593767

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. w woj. śląskim, podobnie jak w całym kraju, w blisko 1600 przedszkolach ogólnodostępnych wprowadzono zawieszenie zajęć stacjonarnych, co oznacza prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla ok. 164 tys. przedszkolaków.

Należy jednak zaznaczyć, że przedszkola są zobowiązane prowadzić zajęcia stacjonarnie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Szczegółowy wykaz 11 rodzajów miejsc pracy rodziców uprawnionych do złożenia wniosku znajduje się w rozporządzeniu dostępnym również na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wniosek mogą składać rodzice dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Rodzice uczniów klas I-III szkół podstawowych, pracujący w ww. jednostkach, mają prawo wnioskować do dyrektora szkoły podstawowej o zorganizowanie dla dzieci opieki od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r., a dyrektor ma obowiązek zorganizować dla tych uczniów opiekę w szkole, do której uczęszczają. Ponadto dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Podobnie jak do tej pory, stacjonarnie będą działały przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące specjalnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Natomiast w przypadku szkół specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, to dyrektor może zdecydować o nauce stacjonarnej.

W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców, będą mogły być prowadzone zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zachowano również możliwość organizowania na terenie szkoły konsultacji i przeprowadzania sprawdzianów z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII i maturzystów.

Wprowadzono natomiast ograniczenie w zakresie stacjonarnej praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, co oznacza, że zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (także te realizowane w formach kursowych) będą się odbywać wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile taka możliwość wynika z programu nauczania.

Ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Stacjonarnie działają również internaty, bursy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki oświatowo-wychowawcze.