Koleje Śląskie ogłosiły rekrutację na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw technicznych

Rada Nadzorcza spółki Koleje Śląskie S.A. zamieściła ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw technicznych.

Koleje Śląskie Ligota Katowice 1

Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej spółki nr 265/IV/2022 z dnia 25 maja 2022 r. oraz uchwały zarządu Województwa Śląskiego nr 1714/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Śląskiego Rada Nadzorcza spółki wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na:

I. STANOWISKO

WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH SPÓŁKI KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

II. TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

Zgłoszenia można składać w siedzibie spółki: Katowice, ul. Raciborska 58, w Biurze Zarządu – bud. A, p. II, pok. 15 w godzinach 8:00 - 15:00 w terminie do dnia 15.06.2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw technicznych" lub przesłać pocztą na adres: Koleje Śląskie spółka z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice z zastrzeżeniem, że korespondencja winna wpłynąć do spółki do dnia 15.06.2022 r. Decyduje data wpływu dokumentów do spółki.

III. DATA OTWARCIA ZGŁOSZEŃ:

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 20.06.2022 r.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

V. ZAKRES ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

1. Przeprowadzane z poszczególnymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne mogą obejmować, w szczególności, następujące zagadnienia:

1) wiedza z zakresu: organizacji i zarządzania transportem kolejowym gospodarowania, eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego; organizacji zaplecza technicznego transportu kolejowego; zarządzania personelem pasażerskim w ruchu kolejowym; zarządzania bocznicą kolejową; systemów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,

2) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Śląskiego (tekst zasad nadzoru właścicielskiego jest zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego),

3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

5) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Województwie Śląskim.

2.
Niezależnie od zagadnień określonych w ust. 1, oceniane będą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji wiceprezesa zarządu do spraw technicznych.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATÓW INFORMACJI O SPÓŁCE

Kandydatom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, zostaną udostępnione do wglądu informacje o spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa do rejestru przedsiębiorców. Informacje będą dostępne w siedzibie spółki w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 58, bud. A, p. II, pok. 15 w godzinach od 8:00 - 15:00, od dnia zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną do dnia (włącznie) poprzedzającego dzień, w którym przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

VII. SPOSÓB INFORMOWANIA KANDYDATÓW O WYNIKACH POSTĘPOWANIA:

O wynikach postępowania kandydaci zostaną poinformowani na piśmie przesłanym za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

VIII. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Kandydat na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw technicznych spółki, powinien spełniać następujące wymagania formalne:
1.
obywatelstwo polskie;

2.
ukończone studia wyższe, preferowane techniczne z zakresu transportu lub techniki taboru
kolejowego;

3.
co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym pięcioletni na stanowisku kierowniczym;

4.
korzystanie z pełni praw publicznych;

5.
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

6.
niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;

7. niekaralność;

8.
mile widziane doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.

IX. ZAKRES INFORMACJI I OŚWIADCZEŃ, JAKIE POWINNY BYĆ ZAWARTE W ZGŁOSZENIU

1. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty dotyczące kandydata:
a. CV ze zdjęciem;
b. list motywacyjny;
c. kserokopia obu stron dowodu osobistego;
d. dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (magisterskie);
e. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
f. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
g. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
h. oświadczenie o posiadaniu co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy, w tym pięcioletniego na stanowisku kierowniczym;
i. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed
datą złożenia zgłoszenia;
j. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
k. oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie toczy się żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe;
l. oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydata w związku z wyrażeniem zgody na objęcie funkcji wiceprezesa zarządu spółki lub oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego;
m. oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu przez kandydata działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami;
n. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska
kierowniczego, wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed złożeniem zgłoszenia.

2.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata mogą być złożone w oryginałach bądź
w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza. W przypadku, gdy odpisy dokumentów poświadczone będą przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3.
Do zgłoszenia można dołączyć odpisy innych dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydata, a w szczególności posiadane certyfikaty (w tym certyfikaty językowe), dyplomy, zaświadczenia, referencje oraz świadectwa pracy.

X. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny spełniania wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu, dokonany zostanie wybór kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu. Podczas drugiego etapu, przeprowadzona może zostać rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który złożył pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

UWAGA!

1. RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE
KWALIFIKACYJNE BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

2.
RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE ZAKOŃCZYĆ POSTĘPOWANIE
KWALIFIKACYJNE BEZ WYŁONIENIA KANDYDATA.

3.
RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE ZREZYGNOWAĆ Z PRZYJĘTEGO SPOSOBU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZREZYGNOWAĆ Z PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.

4.
RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZAPROSZENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ JEDYNIE WYBRANYCH KANDYDATÓW, SPOŚRÓD OSÓB SPEŁNIAJĄYCH WYMAGANIA ZAWARTE W OGŁOSZENIU.

5.
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW ZŁOŻONE PO TERMINIE ORAZ ZGŁOSZENIA NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU NIE PODLEGAJĄ ROZPATRZENIU, A KANDYDACI NIE WEZMĄ UDZIAŁU W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.

6.
W TOKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO KANDYDAT MOŻE PRZEDSTAWIĆ
DODATKOWE DOKUMENTY.

7.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, KANDYDACI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. NIEZŁOŻENIE W/W OŚWIADCZENIA SPOWODUJE NIEDOPUSZCZENIE KANDYDATA DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

czytaj więcej:

Koleje Śląskie poszukują wykwalifikowanych pracowników

Koleje Śląskie poszukują wykwalifikowanych pracowników!

Koleje Śląskie przywracają połączenie kolejowe do Bohumina

Koleje Śląskie przywracają połączenie kolejowe do Bohumina

KOLEJ NA BESKIDY 2023 apla na strone 2

Wycieczki po górach dla pasażerów Kolei Śląskich

Jak wygląda przejazd z rowerem w pociągach Kolei Śląskich

Jak wygląda przejazd z rowerem w pociągach Kolei Śląskich?

Koleje Śląskie – codzienne bezpieczeństwo, oszczędność i ekowybór

Koleje Śląskie – bezpieczeństwo, oszczędność i ekowybór

Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich – co warto wiedzieć?

Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich – co warto wiedzieć?

Koleje Śląskie 9 06 2022

Wycieczka w góry? Koleje Śląskie przygotowały ciekawą ofertę