Odszczurzanie miasta. Jeśli nie wyłożysz trutki, zapłacisz nawet 1500 zł kary

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miasta Zabrze ustala się termin przeprowadzenia akcji odszczurzania od 20 września do 22 października.

Rat 2519097 640

Akcja ta będzie polegała na jednorazowym wyłożeniu trutki na obszarach zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz z budynkami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa i/lub przechowywania produktów rolno-spożywczych.

Do 17 września należy dokonać oczyszczenia ze wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych ww. obszary celem pozbawienia gryzoni możliwości uzyskania pożywienia.

Do akcji odszczurzania pożądane jest wykorzystanie szerokiego asortymentu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni w akcjach powszechnych, dostępnych obecnie w handlu, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu przez producenta.

W terminie do 17 września należy zaopatrzyć się w odpowiednią ilość trutki. Normy zużycia trutki według wskazań podanych na opakowaniu przez producenta.

20 września należy trutkę wyłożyć w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu przez producenta. Od 20 września do 22 października należy pozostawić wyłożoną trutkę uzupełniając w miarę spożycia przez gryzonie.

Padłe gryzonie należy usuwać na bieżąco i przekazywać do utylizacji, natomiast w dniu 22 października należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić zarządzane nieruchomości.

Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki. W czasie trwania akcji odszczurzania zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu.

W miejscach gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie „Uwaga-trutka!”. W wypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką, należy chorego bezwzględnie skierować do najbliższego lekarza, ośrodka zdrowia, względnie szpitala.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Inspekcji Sanitarnej.

Jednocześnie informuje się, że osoby, które nie dopełnią ww. obowiązków podlegają zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.