Miasto sprzedaje atrakcyjną działkę na Starówce. Zobacz ogłoszenie o przetargu

IMG 4982
ZBM I TBS SP. Z O.O. 
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11 ogłasza: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa w rejonie ul. Przy Bramie Raciborskiej 
i Raciborskiej - działki o nr 746/1, 747/1, 745. Forma zbycia: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr 746/1 i 747/1 oraz sprzedaż działki nr 745. Powierzchnia nieruchomości gruntowej : 797 m2 - w tym dz. nr 746/1 – 432 m2 , dz. nr 747/1 – 236, dz. nr 745 – 129 m2. IMG_4978 Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW nr GL1G/00041137/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych i położona jest na działce nr 746/1
 i 747/1, obręb Stare Miasto oraz księgą wieczystą KW nr GL1G/00037626/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych i położona jest na działce nr 745, obręb Stare Miasto. Okres użytkowania wieczystego działek nr 746/1 i 747/1 - 11.03.2090 r. Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywoławcza: 284 127,00 zł netto + 23% VAT Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 21,64 zł. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana. Wadium: 17 474,00 zł brutto Wpłacone wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg, zwrotowi pozostałym oferentom, przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym terminie. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin w dniu 18.03.2016r. w godz. od 10.00 do 11.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 01.04.2016 r. wadium na konto 
ZBM I TBS w ING Bank Śląski SA Nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na konto). IMG_4974 Termin i miejsce otwarcia ofert: 07.04.2016r. o godz.10.00 (część jawna i niejawna). Oferty winny zawierać następujące informacje: datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamieszkania (prowadzenia działalności), numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nr PESEL, w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS, w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich, kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu, osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie poświadczonym podpisem, nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie), oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości, podpis oferenta. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. 
ul .Dolnych Wałów 11 w zaklejonych kopertach do godz. 1330 dnia 01.04.2016r. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób: zaadresowane na Dział Administracyjno – Gospodarczy ZBM I TBS Sp. z o.o., winny posiadać następujące opis: "OFERTA NA ZAKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZY BRAMIE RACIBORSKIEJ – DZIAŁKI NR 746/1 i 747/1 ORAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – DZIAŁKA NR 745 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.04.2016 r.”. Osoba, która wygra przetarg , zobowiązana będzie do: zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej w terminie 30 dni od daty zamknięcia przetargu, zapłaty ceny nieruchomości gruntowej, nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień jej zaksięgowania na wskazanym przez ZBM I TBS Sp. z o.o. rachunku bankowym, poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości gruntowej. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać , gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl . Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 323392901.

czytaj więcej:

8c4cc49904ef81fc0e3a162fb1ec1ad2

Renowacja zabytkowych murów. Miasto ogłosiło...

Ab836ffe1b896e82d93acc3acd002665

Remont Starówki: Sprawdź organizację objazdów

72754b70fe6beee440ef38686ca1c17b

Zima nie zaskoczy drogowców? Już trwają...

4a1e0346ad8b97a6503d7ab1c9c8680f

"Rządzi banda złodziei..." spotkanie z Korwinem...

E074902d0ee166958ebf75b7aa2ff003

Starasz się o mieszkanie? Aktualizuj wniosek

7dc6c9bbc0eb72b26f3c6f1eccadf155

Znaleziono kolejne szczątki! Zobacz postęp prac

F6d11ce6b2f3c044e65f23383cc48dcd

”Balcerek” zniknie z centrum Gliwic