Pensje górników zagrożone? Związkowcy grożą protestem

Fcd467d7b3349b271327a32de878da3c

Dzisiaj odbędzie się spotkanie związków z przedstawicielami Kompanii Węglowej.

Wszystko przez pogłoski mówiące o zagrożeniu terminowej wypłaty górniczej pensji. Choć największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie boryka się z problemami finansowymi, rzecznik Kompanii zapewnia, że takie zagrożenie nie istnieje. Dodaje również, że w przypadku problemów z wypłatą wynagrodzeń, zarząd poinformowałby wcześniej swoich pracowników. Pomimo zapewnień związkowcy zagrozili akcją protestacyjną.

- Je­że­li pen­sje nie tra­fią na konta gór­ni­ków na czas, re­ak­cja bę­dzie zde­cy­do­wa­na. Roz­pocz­nie się akcja pro­te­sta­cyj­na. O tym, jaką formę przyj­mie, zde­cy­du­je sztab pro­te­sta­cyj­no-straj­ko­wy wszyst­kich cen­tral związ­ko­wych z Kom­pa­nii Wę­glo­wej. Wy­na­gro­dze­nia to rzecz świę­ta, ich nie­wy­pła­ce­nie w ter­mi­nie sta­no­wi po pro­stu prze­stęp­stwo - przekazał prze­wod­ni­czą­cy ślą­sko-dą­brow­skiej So­li­dar­no­ści Do­mi­nik Ko­lorz.

Kolorz dodał również, że spółka jest dziurawą łajbą, która tonie. Nie sposób zauważyć, że kilka dziur w wiekowej łodzi wywiercili sami związkowcy. Zatrzymując pracę KW narażają firmę na jeszcze większe straty.

czytaj więcej:

0ced72e67e0596cbd3d8867008c7aeee

Porozumienie w Kompanii Węglowej. Nie będzie...

657a61d5be38e5f09dbe4ec92d0584ab

Fiasko rozmów w Kompanii. Będą radykalne...

B9f14131862364039ed16c397402a5b5

Akcja gaśnicza trwa. Poparzeni górnicy są w...

C919010fcec2d336e223258a493e5ce9

Praca przed Wigilią. Święty zarobi najwięcej

39aa461f42f96a3cea41b1f863eafd3d

Kompania przyjęła projekt planu...

2c7ea225db6cd41e9d93604b0bb2d91a

Ugasili pożar w KWK Sośnica-Makoszowy

6be0526a455e1f89d6e59c9c6f787ce8

Wypadek na KWK Sośnica-Makoszowy. Zginął górnik