Kolejne wsparcie dla zabrzańskich przedsiębiorców

Prezydent Zabrza przedstawiła projekty uchwał wprowadzające nowe instrumenty wparcia dla przedsiębiorców...
Pieniadzee

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik na sesji Rady Miasta przedstawiła radnym projekty uchwał wprowadzające nowe instrumenty wparcia dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi epidemii koronawirusa.

Uchwały wprowadzają rozwiązania w płatności podatku od nieruchomości oraz zobowiązań cywilnoprawnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Zabrze.

Przygotowany przez Miasto Zabrze „Pakiet rozwiązań pomocowych” zwiększył się o nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców przyjęte w formie uchwał:

  • uchwała Rady Miasta Zabrze w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce

Nowe regulacje obejmują zwolnienia w podatku od nieruchomości – gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres od 1 kwietnia 2020 r. do dwóch miesięcy po dniu odwołania staniu epidemii, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r.

Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy:
- którzy zostali objęci zakazem prowadzenia działalności, wynikającym z przepisów szczególnych wydanych w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- którzy nie zostali objęci zakazem prowadzenia działalności, wynikającym z przepisów szczególnych wydanych w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dla przedsiębiorców, którzy zostali objęci zakazem prowadzenia działalności, wynikającym z przepisów szczególnych wydanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 ustalono uproszczoną procedurę uzyskania zwolnienia tzn. złożenie wniosku wraz z oświadczeniem (stanowią załącznik do uchwały).

Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie zostali objęci zakazem prowadzenia działalności, zobowiązani zostali do złożenia wniosku (stanowiący załącznik do uchwały) wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spadek obrotów gospodarczych w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 bez oświadczenia.

W pierwszym przypadku w terminie do 30 listopada 2020 r., natomiast w drugim do 31 października 2020 r.

  • uchwała Rady Miasta Zabrze w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce

Nowe regulacje wprowadzają przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości – gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do 30 września 2020 r. za terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Pomoc może zostać przyznana przedsiębiorcy, na podstawie złożonego wniosku oraz oświadczenia przedsiębiorcy stanowiące załączniki do uchwały.

Wniosek i oświadczenie należy złożyć do 30 września 2020 r.

  • uchwała Rady Miasta Zabrze w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19

Nowe regulacje obejmują odstąpienie od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem dzierżawę lub wieczyste użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i do dwóch miesięcy po jego zakończeniu, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Pomoc może zostać przyznana przedsiębiorcy, na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik do uchwały, złożonego nie później niż do 31 grudnia 2020 r.