Co z placem za pocztą? Naziemny parking i budynek biurowo-usługowy

Poczta
Dzięki interwencji Miasta Gliwice, znajdujący się w centrum plac przy Poczcie Głównej zostanie zagospodarowany. Po latach negocjacji, rozmów, a wreszcie drogą postępowania sądowego, zobligowano użytkownika wieczystego nieruchomości do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu biurowo-usługowego wraz z parkingiem i do rozpoczęcia zabudowy terenu. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku na placu u zbiegu ulic Dworcowej i Dolnych Wałów rozpocznie się budowa kompleksu biurowo-usługowego. Obecnie znajduje się tam ogrodzone klepisko, na którym parkują samochody. W przyszłości stanie wielopoziomowy, naziemny parking zamknięty oraz sześciokondygnacyjny budynek biurowo-usługowy. Inwestycję przeprowadzi firma Global City Re Poland sp. z o.o. Firma ma już pozwolenie na budowę, jest też po uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z warunkami umowy, budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć w 2018 r. Na użytkownika nałożono dodatkowe warunki dotyczące zagospodarowania terenu: nowy obiekt ma koncentrować reprezentacyjne funkcje usługowe o charakterze śródmiejskim, o urozmaiconej i nowoczesnej architekturze. Inwestor ma też zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych. Plac z historią Sprawa placu przy poczcie ciągnie się od 20 lat. Pierwszym użytkownikiem wieczystym gruntu była firma BP. W umowie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste (zawartej przez miasto Gliwice z BP po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym w 1996 r.) zostało jasno określone, co i kiedy ma powstać na placu. Użytkownik podzielił jednak grunty i w 2000 r. sprzedał je spółce Hotel Systems (która wybudowała hotel Qubus) i firmie Echo Investment S.A. Z kolei Echo Investment w 2003 r. odsprzedało swoją część warszawskiej spółce IT Poland Development 2003 sp. z o.o. Spółka uzyskała pozwolenie na budowę biurowca i sal kinowych, jednak firma Cinema City zrezygnowała z inwestycji i ulokowała się w CH Forum. Ponieważ teren nie został zagospodarowany, decyzja o pozwoleniu na budowę kina wygasła w 2004 r. W 2005 r. zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego i miasto podjęło próby porozumienia się z ówczesnym użytkownikiem. Ponieważ teren od lat leżał odłogiem, użytkownik terenu nie podejmował żadnych kroków, by zmienić tę sytuację, a próba porozumienia się drogą korespondencyjną przedłużała się, władze Gliwic postanowiły przyspieszyć ten proces i w 2011 r. zwróciły się do sądu o rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego. Intencją miasta było doprowadzenie do zagospodarowania tego reprezentacyjnego miejsca na mapie miasta, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Ugoda pomiędzy miastem a ówczesnym użytkownikiem wieczystym została zawarta przed sądem w marcu 2012 r. - zmieniono sposób zabudowy terenu i wyznaczono nowy termin zagospodarowania nieruchomości. Postanowienia ugody zostały wpisane również do księgi wieczystej nieruchomości. W 2014 r. spółka IT Poland Development odsprzedała nieruchomość firmie Global Park Universal sp. z o.o., obecnie Global City Re Poland sp. z o.o. Firma odkupiła nieruchomość wraz z obowiązującymi warunkami - do księgi wieczystej zostały wpisane obowiązki ciążące na użytkowniku wieczystym, których niewykonanie może skutkować rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego na drodze sądowej. – Inicjatywa miasta oraz zawarcie ugody na drodze sądowej zmobilizowało użytkownika do podjęcia konkretnych działań. Miasto odegrało w tej sprawie rolę dopingującą. Podjęliśmy podobne kroki w stosunku do pozostałych niezabudowanych nieruchomości na terenie Gliwic, które pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Wszystkie sprawy znalazły się na drodze postępowania sądowego - w większości przypadków została zawarta ugoda dotycząca nowych warunków zabudowy. Tego mechanizmu nie można niestety zastosować w przypadku nieruchomości położonych przy ul. Piwnej, obejmujących teren dawnej Huty ”1 Maja”. Niezagospodarowany plac, na którym miało powstać centrum handlowe Focus, nigdy nie należał do Miasta Gliwice. Jest to nieruchomość Skarbu Państwa, w stosunku do której nastąpiło tzw. uwłaszczenie przedsiębiorstwa państwowego, czyli oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności zabudowy. Decyzja „uwłaszczeniowa” nie zawierała warunków zabudowy, które można by egzekwować od obecnego użytkownika wieczystego terenu – powiedziała „Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” Aleksandra Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Czas pokaże, czy tym razem użytkownik wieczysty placu przy poczcie wywiąże się ze swoich obowiązków. W przeciwnym razie miasto wystąpi do sądu z wnioskiem o rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego i nieruchomość wróci do zasobu miasta.
źródło: UM Gliwice

czytaj więcej:

678 DB830 5598 4 CCD B66 B CB2 D8 EFA8 AA9

Budowa centrum przesiadkowego. Powstanie...

Zrzut ekranu 2016 06 16 o 15 29 20

Długo oczekiwany, wielopoziomowy parking...

Zaz gliwice

Placówka dostosowana do najnowszych standardów....

Cmentarz

MZUK remontuje cmentarze. Efekty widać co roku

Zrzut ekranu 2015 08 19 o 10 11 501

Kolejne odcinki Drogowej Trasy Średnicowej otwarte

Krolewskiej tamy

Ul. Królewskiej Tamy całkowicie zamknięta dla...

Śródmiejskim odcinkiem DTŚ pojedziemy wiosną 2016